Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Framework Nestjs - Modules (part 3)

Tiếp tục Series Framework Nestjs. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Modules nhé. Modules Một module là một class được gắn với một decorator @Module(). Decorator @Module() cung cấp metadata cho N... ...

Framework Nestjs - Providers (part 2)

Lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn về Framework Nestjs. Các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Provider nhé. Provider Provider là một khái niệm cơ bản trong Nest... ...

Typescript có gì hay?

Typescript là ngôn ngữ lập trình do Microsoft sáng lập năm 2012, nó sẽ được biên dịch sang ngôn ngữ javascript và có thể thực thi trên bất cứ browser và hệ điều hành. Lợi ích lớn nhất của typescrip... ...

Create screen by Next.js

Install cần thiết Chạy command sau để có thể viết được TypeScript Tạo template màn hình Trước khi tạo các màn hình, tạo file mẫu. Trong file mẫu lần này sẽ định nghĩa common cho phần header và ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4