Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về chuẩn token ERC-1155

![](https://images.viblo.asia/c33f0761-b7c1-4776-b860-0db417c1c234.jpeg) Khi nhắc đến các chuẩn token trong Ethereum, ERC-20 và ERC-721 có lẽ là hai cái tên được nghĩ đến đầu tiên. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chuẩn token khác là ERC-1155, một chuẩn ... ...

JSON Web Token là gì?

Giới thiệu JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) nhằm xác minh thông tin an toàn giữa các bên Client-Server dưới dạng JSON object. Thông tin này có thể được xác minh và tin cậy vì nó... ...
  • 1
  • 2