Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tổng quan về Tin sinh học

Giới thiệu chung về Tin sinh học Tin sinh học là gì? Tin sinh học là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành ở khoa học sinh học và khoa học tính toán. Mặc dù thuật ngữ 'Tin sinh học' không thực sự được... ...