Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

API Testing using Postman

![](https://images.viblo.asia/8b95d16d-777a-472f-8401-72541749de3c.png) 1. Giới thiệu API, viết gọn của Application Programming Interface, là một bộ quy tắc được xác định, chứa các phương thức giao tiếp được xác định rõ ràng. API giúp các thành phần phần mềm khác nhau... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 47