Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Accessibility Testing

1. Mở đầu: Trang web được open cho tất cả mọi người cũng như là tester, tester có trách nhiệm kiểm tra xem nó có thể truy cập được cho tất cả người dùng hay không. Điều này sẽ đóng góp rất nhiều v... ...

Negative Testing là gì?

Test tiêu cực - Dịch ra thì chuối quá - nên mình quyết định dùng từ gốc là: Negative testing. Định nghĩa negative testing! Để đảm bảo hệ thống chạy trơn tru và ổn định, chúng ta chỉ test những tr... ...

Chat bot testing - Part 2

Trong Part 1, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về Chatbot, ưu và nhược điểm, một số test scenario cho Bot như: Cách giới thiệu bản thân, cách nhận biết và đáp lại lời chào, khả năng hội thoại, thêm c... ...

API testing - Environments

Environment Chức năng chính của Environment là 1 chỗ lưu “biến” giống như “biến” trong code để mình có thể tái sử dụng ở nhiều nơi. Ứng dụng: – Nhanh chóng chuyển qua lại giữa các môi trường Dev ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 52