Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

The lifecycle of a SwiftUI view.

- Một trong những điều khác biệt của SwiftUI với những người tiền nhiệm như UIKit, AppKit là các view chủ yếu được khai báo dưới dạng value type như struct thay vì class. - Đây là một trong những ... ...

[SwiftUI] Drag Gesture

A dragging motion that invokes an action as the drag-event sequence changes. Apple Documentation Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu Drag Gesture trong SwiftUI là gì: * .onChanged. * .updat... ...

Sử dụng MapView trên SwiftUI

Giới thiệu Tìm kiếm địa danh, định hướng và chỉ đường là những những chức năng cơ bản mà các ứng dụng bản đồ số cung cấp cho người dùng. Trong bài viết hôm nay, ta sẽ từng bước sử dụng chức năng Ma... ...

[SwiftUI] Shadow, Padding

SwiftUI: Shadow Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu Shadow trong SwiftUI là gì. Bạn sẽ học được: * Cách sử dụng Shadow. Điều kiện tiên quyết Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần một số k... ...
  • 1
  • 2
  • 3