Một số plugin cơ bản khi dùng sublime text

Hầu hết những PHP Developers đều sử dụng IDE PHPStorm, gần đây thì có Sublime text, nó không được thông minh như những IDE khác, nhưng nó có điểm mạnh là tốc độ khởi động, xử lý của nó thì khác xa so với những IDE khác. ... Xem thêm