Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Software Architect: Bad practices

Aka Những yếu tố giúp bạn đoạt giải mâm xôi vàng trong làng Software Architect (SA) Nhân những ngày nóng nực bực mình, mình ngồi hệ thống lại tất cả những ổ gà ổ voi mà mình và những người xung qu... ...
  • 1
  • 2