Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Scope và Scoped slot trong Vuejs

Slot 1.Slot là gì Hiểu đơn giản, slot được xem như là * Một chỗ trống mà bạn muốn điền vào một phần nội dung * Một số dòng code còn thiếu mà về sau bạn muốn thêm vào một cách dễ dàng Một số trường... ...