Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Shell Script

1. Shell Script là gì - Shell Script là 1 file thực thi có extension là sh có thể thực thi trên các thiết bị Unix. - Để làm quen thì ta có thể tạo 1 file hello-world.sh với nội dung như sau: ... ...

Tìm hiểu shell script - P3

6. Biến Shell có một bộ các biến sẵn sàng cho ta sử dụng, và hầu hết không có giá trị được gán. Đã được nhắc qua trong Phần 1: Một số tham số dòng lệnh hay dùng: * $0: Tên của file script. * $1 ->... ...

Tìm hiểu shell script - P2

3. Loop Ký tự đại diện Để sử dụng loop cần lướt qua 1 chút: * Sap chép file từ thư mục a sang thư mục b: * Đổi tên file a sang b: Ký tự cần được giải thích (escape) => 1 tab hoặc nhiều dấu cách sẽ ... ...

Tìm hiểu shell script - P1

1. Giới thiệu Shell script là gì Câu lệnh shell là một chương trình máy tính được thiết kế để chạy hoặc thực thi bởi Unix shell bởi một trình thông dịch theo dòng lệnh. Tập hợp các câu lệnh shell đ... ...

ShellScript - Nối Tiếp (P6)

Chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu những phần tiếp theo của shell script nhé ! :smallredtriangle_down: Hàm (Function)<br> 1. Basic - Tạo một function khá đơn giản. Ta có thể được viết bằng hai định dạ... ...

ShellScript - Tiếp Nối (P5)

Chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu những phần tiếp theo của shell script nhé ! :smallredtriangle_down: Vòng lặp (Loop)<br> :blacksmallsquare: Ở những phần đầu, ta đã tìm hiểu qua về loop, bây giờ ta ... ...

ShellScript - Tiếp Diễn (P4)

Chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu những phần tiếp theo của shell script nhé ! :smallredtriangle_down: Số học (Arithmetic) (tiếp)<br> :blacksmallsquare: Sử dụng 2 lần dấu ngoặc đơn (( )), cú pháp:<br... ...

Shell Script - Tiếp Nối (P3)

Chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu những phần tiếp theo của shell script nhé ! :smallredtriangle_down:Case trong shellscript<br> :blacksmallsquare: Câu lệnh case cách hoạt động tương tự như if .. then... ...

Shell Script - Tiếp Nối (P2)

Ở phần trước, chúng ta đã làm quen cơ bản với cách sử dụng shellcript (tạo và thực thi shellscript, biến,...). Bây giờ, chúng ta tiếp tục đến với các đặc điểm tiếp theo của nó nhé! :hugs: :smallred... ...
  • 1
  • 2
  • 3