Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Preview file upload by Jquery

1. Giới thiệu Chúng ta chắc chắn là không lạ gì với input file mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu 1 ngày design muốn bạn làm nó đẹp hơn, có thể preview và xoá ảnh, ví dụ như này hãy thử tìm hiểu trước nhé ... ...