Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

RxRealm trong IOS

![](https://images.viblo.asia/4d4a6e93-98f7-41e9-98b5-1b79ddd64b6f.jpg) RxRealm Nó là một phần mở rộng của RxSwift dùng để convert Realm dataTypes thành RxObservable để bạn có thể observe và react khi chúng thay đổi RxRealm có thể được sử dụng để tạo Observables từ... ...

Tuỳ chỉnh pattern trong Swift

- Một trong những đặc điểm nổi bật của Swift là có nhiều tính năng gốc được implement bằng chính Swift thay vì phải tuỳ chỉnh cứng trong complier. Về lý thuyết thì điều đó rất tiện lợi và cho chúng... ...

Default arguments trong Swift.

- Những đặc điểm của thiết kế chặt chẽ, mạnh mẽ linh hoạt của API là nhẹ nhàng mà dễ sử dụng đang là yếu tố quyết định để người dùng có thể tuỳ chỉnh. Mặc khác thì chúng ta càng thêm config cấu hìn... ...