Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Securing Sessions in Rails - Biện pháp bảo mật trang web của bạn

![](https://images.viblo.asia/5673cbb8-c947-4b40-901c-84461d618756.jpg) Mở đầu Việc cho phép nhiều người dùng đăng nhập vào các trang web app cực xịn của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Người dùng gửi request bao gồm tài khoản, mật khẩu,.... sau đó bạn kiểm tra xem... ...