Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

5 giải pháp scaling database

Nếu ứng dụng của bạn đang gặp vấn đề với vấn đề về loading, đây là lúc bạn cần nghĩ đến những giải pháp để giải quyết chúng. Bạn đã có số lượng user đến mức giới hạn mà bạn có thể giải quyết, hiệu ... ...

Scalability

Discussion topics: scalability definition, architecture, requirement, factor, horizontal & vertical scaling What it is? Scalability is the capability of a system, network, or process to handle a ... ...