Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Error Handling in Rails

Murphy’s Law Theo như Luật Murphy thì bất cứ điều gì cũng có thể sai vậy nên điều quan trọng chính là phải chuẩn bị cho nó. Nó áp dụng ở mọi nơi kể cả trong quá trình phát triển phần mềm. Ứng dụng... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 107