Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

5 Ruby tips có lẽ bạn chưa biết

![](https://images.viblo.asia/95bbff4e-1c6b-4a63-b7a6-6b7a04f400f1.png) Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau: * Assigning the rest of an Array to a variable. * Array destructuring in block arguments. * Hash#default_proc as default value. * HEREDOC... ...

Migration trong Rails

Migration là gì? Migration là 1 tập hợp các cài đặt cho DataBase. Nó mô tả lại các thay đổi của DataBase. Trong 1 Migration chúng ta có thể tạo Table, thay đổi cấu trúc Table như thêm Column, xoá C... ...

Pattern Matching trong Ruby 2.7

1. Pattern Matching là gì? Pattern matching là một cách để xác định một pattern cho dữ liệu của chúng ta và nếu dữ liệu được khớp với pattern đó, chúng ta có thể giải mã dữ liệu theo pattern này. ... ...

Rails active record validation: a practice

Thự sự mình cũng không biết đặt tên bài là gì cho hợp lý, mình chỉ muốn chia sẻ 1 case trong quá trình làm việc về active record validation. 1. Vấn đề Rails hỗ trợ validate rất tốt, viết vài dòng n... ...

Tabless Model

1. Giới thiệu bài toán: - Khi làm dự án tất cả các dữ liệu sẽ được xử lý thông qua model và lưu vào trong DB, ví dụ thông tin user, sản phẩm, hoá đơn .... - Tuy nhiên cũng có 1 số dữ liệu đóng vai ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 109