Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Fibonacci Search

![](https://images.viblo.asia/4ec6bb14-c96d-4f60-83ad-a6029fa185e0.png) Searching and sorting is always one of the core thing to know and improve about. Like sorting, searching also get special attention from the computer scientists. Today we will learn about a speci... ...

Gem Draper

1. Why use a Decorator: - Tưởng tượng bạn có Article model. - Với gem Draper bạn có thể tạo 1 class ArticleDecorator. - Class này gói model Article ở bên trong, định nghĩa các hàm xử lý logic của m... ...

Autoload Method trong Ruby

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chủ đề sau: * autoload registration & lazy loading * method Module#autoload? method * Đằng sau Module#autoload method I. autoload registration & lazy l... ...

Method chaining trong Ruby

Method chaining là một tính năng rất thuận tiện cho việc gọi nhiều method cùng một lúc. Nó không chỉ khiến cho code dễ đọc hơn mà còn giảm thời gian phải viết code khi chúng ta tương tác với các ob... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 141