Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Ruby Câu Lệnh Case

Ruby Câu Lệnh Case Syntax So sánh biểu thức được chỉ định theo câu lệnh case, sử dụng toán tử === để so sánh, và thực khi code khi so sánh khớp với nhau. Ví dụ: outputs: little child <br> Có th... ...

Interpolation Search

![](https://images.viblo.asia/32c48db9-640d-4c97-af82-824d6084cd8d.png) Searching and sorting is always one of the main thing to know and improve about. Like sorting, searching also get special attention from the computer scientists. Today we will learn about a speci... ...

Callbacks trong Rails

Tìm hiểu về callbacks - Callback là một phương thức trong Activerecord, được sử dụng khi đối tượng cần. - Callback thường dùng để gọi và thực thi các phương thức nào đó trước và sau khi đối tượng c... ...

Ruby module: Include, Prepend và Extend

Module hẳn là một tính năng thú vị và quen thuộc với Ruby developer, bạn có thể sử dụng chúng để tổ chức các chức năng đặc biệt và đính kèm class thay vì sử dụng kế thừa. include là cách phổ biến ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 140