Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Android] Clean your API calls!

![](https://images.viblo.asia/4e86d7f2-f75d-466f-b9bc-40384e730662.jpeg) Trong thực tế khi bạn làm việc với việc tạo mới một API Call. Vấn để xử lý server lỗi và API lỗi thường tương tự nhau và lặp đi lặp lại nhiều lần cho mỗi lần bạn tạo. Việc xử lý lặp lại một tác vụ... ...

Hiểu cách Retrofit làm việc

Networking là một trong những phần quan trọng nhất của các ứng dụng Android. Ban đầu, chúng ta sử dụng HTTP class để xử lý networking. Theo Thời gian mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khiến chúng ta phụ ... ...

[Android Library]: Tìm hiểu Retrofit2

![](https://images.viblo.asia/72c80ce5-0fd5-4edd-990e-2a69e73d0599.jpg) I. Mở đầu Việc phát triển thư viện HTTP type-safe để giao tiếp với Rest API có thể thực sự là một điều khó khăn vì bạn phải xử lí rất nhiều các chức năng chẳng hạn như : tạo kết nối, lưu trữ cache... ...

Retrofit cơ bản

Retrofit là gì? Theo như tài liệu gốc: A type-safe REST client for Android and Java. Trong Retrofit bạn sẽ sử dụng chú thích để biểu diễn cho HTTP request. Việc nối ghép các đối số truy vấn cho ... ...
  • 1
  • 2