Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Test Response Time là gì?

Là KIỂM TRA THỜI GIAN PHẢN HỒI dành cho một click/nút trong hệ thống khi nó đáp ứng yêu cầu của end user. Đây là thời gian một hệ thống cần để thực hiện xong một đầu vào cụ thể cho đến khi quá trìn... ...

Kiểm tra thời gian Response là gì?

Kiểm tra thời gian đáp ứng là gì? Kiểm tra Response time được định nghĩa là một loại thử nghiệm đo thời gian thực hiện cho một nút hệ thống để đáp ứng yêu cầu của người khác. Đã đến lúc một hệ thố... ...