Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deep copy trong ruby

Việc copy giá trị trong Ruby thường cần thiết. Điều này có vẻ đơn giản nếu object được copy đơn giản. Nhưng nếu bạn phải copy một object với cấu trúc gồm nhiều mảng hoặc hash, bạn sẽ gặp một số vấn... ...

Tìm hiểu về Garbage Collector và 4 loại tham chiếu Strong Reference, Weak Reference, Soft Reference, Phantom Reference

![](https://i.imgur.com/auAtAd7.jpg) - Hiện nay để tạo ứng dụng Android hay bất kỳ một ứng dụng nào khác đã trở nên dễ dàng hơn trước. Nhưng để làm ứng dụng chất lượng, tốn ít bộ nhớ RAM, chiếm ít CPU,... thì lại là một điều hoàn to... ...

GraphQL - Notes

GraphQL is a query language for API and potentially a replacement for REST (REpresentational State Transfer). It was developed by Facebook in 2012. Facebook defines GraphQL as, GraphQL is a query ... ...

Shared Preferences trong Android

![](https://images.viblo.asia/2d36852b-7c23-4afe-8bce-4f2d45ac9c0b.png) Shared Preferences là nơi bạn có thể lưu trữ các thông tin dưới dạng key-value được xây dựng sẵn trong hệ điều hành Android. Đoạn code dưới đây sẽ lấy một instance của shared preferences với tên... ...

Dockerfile references

Tiếp tục series về Docker của phần 1: https://viblo.asia/p/docker-giai-phap-cho-viec-ao-hoa-cap-he-dieu-hanh-tren-linux-naQZR7njlvx Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một phần khá hay về nó: Docke... ...