Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Giới thiệu React Hook (phần 2)

Luật của Hook Hook là những function của javascript, nhưng bạn cần phải tuân thủ hai luật sau khi sử dụng chúng. Bạn có thể cài thêm plugin có tên là linter để đảm bảo những luật này được áp dụng ... ...

Giới thiệu về React Hook

![](https://images.viblo.asia/473010d1-c426-4dc4-bb27-b17d35612e05.png) Bức ảnh phía trên là một ví dụ nhỏ về React Hook. Cụ thể hơn bạn có thể nhìn thấy hàm useState chính là một hàm thuộc về Hook. Vậy động lực nào mà Hook được hình thành, và Hook là gì ? Mời các b... ...