Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Route nâng cao dành cho developer

0. Mở đầu: Chắc hẳn mọi người tìm hiểu về Rails đều biết đến một thuật ngữ là Route. Rails route giúp nhận ra được URLs và dispatch chúng đến các controller action. Có thể coi như Route như một dạn... ...