Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Action Text trong Rails 6

Giới thiệu Action text là tình năng mới trong Rails 6 được sử dụng để tạo Rich text. Action text này dựa trên Trix editor là WYSIWYG editors chứa đầy đủ chức năng của editor bao gồm text formatting... ...

Action Text trong Rails 6

Giới thiệu Action text là tình năng mới trong Rails 6 được sử dụng để tạo Rich text. Action text này dựa trên Trix editor là WYSIWYG editors chứa đầy đủ chức năng của editor bao gồm text formatting... ...