Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng Condition của SQL

Khi mới lập trình RoR mình đã bị phụ thuộc rất nhiều vào ngôn ngữ Ruby và framework Rails, dẫn đến việc khi search key trên google mình luôn thêm 1 từ khóa là "ruby" hoặc "rails". Khi đó với mình m... ...

Active Record Validations

![](https://images.viblo.asia/cc48b721-d5c8-4c27-9567-5775cc5b61c6.jpeg) Khi bạn bắt đầu code Ruby, chắc ai cũng trải qua những lần sử dụng các câu lệnh điều kiện if/else để xác thực dữ liệu đầu vào được nhập bởi người dùng và ngăn chặn sự phá vỡ CLI trong ứng dụng củ... ...

6 vòng lặp nâng cao của Ruby

Ruby là một ngôn ngữ được cho là tối ưu hóa cho nhà phát triển, nó dễ đọc, viết, có template, prototype, cùng với các lợi ích khác. Một trong những tính năng tốt nhất của nó là cung cấp các h... ...

Rubocop jarowinkler in rails

Như các bạn đã biết hoặc cho các bạn chưa biết thì mỗi công ty sẽ một coding convention riêng. Vậy coding convention là gì ? Coding conventions là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 122