Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

RabbitMQ và những điều cần biết

RabbitMQ là gì? Với lập trình viên thì rabbitmq rất đáng giá, nếu không có các hệ thống message broker như rabbitmq thì bất cứ lúc nào cần đẩy data giữa các thành phần trong hệ thống, lập trình vi... ...

RabbitMQ Với Spring boot

1. Mở đầu Trong bài viết này tôi sẽ không giới thiệu về RabbitMQ và tập trung trình bày về set up một RabbitMQ Broker sử dụng spring boot nếu bạn muốn tìm hiểu khái niệm về RabbitMQ thì có thể đọ... ...

Tìm hiểu về RabbitMQ

1. Khái niệm       RabbitMQ là một message-queuing software có thể được biết đến như là một người vận chuyển message trung gian hoặc một người quản lí các queue. Nói m... ...

Giới thiệu về RabbitMQ

1. Overview Việc tách rời các thành phần phần mềm là một trong những phần quan trọng nhất trong thiết kế phần mềm. Có một cách để đạt được điều này là sử dụng các hệ thống tin nhắn, cung cấp một gi... ...