Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Write up] Vulnhub: Sumo

![](https://images.viblo.asia/0f0a8360-798e-44ef-9868-908e0b2bf7bc.png) Giới thiệu Sumo là 1 machine về leo quyền trên Linux được thiết kế bởi SunCSR team, thông tin về machine các bạn có thể xem tại đây. Theo cảm nhận cá nhân mình thì Sumo là bài cơ bản, thích hợp v... ...