Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

SQL for Beginners (Part 3) : WHERE

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn WHERE. 1. Setup 2. Giới thiệu Cú pháp WHERE dùng để lọc kết quả của câu query. Nếu điều kiện trong WHERE trả về FA... ...

SQL For Beginers (Part2): From

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn FROM. 1. Setup 2. Tables Thường thì mệnh đề FROM sẽ chứa danh sách các bảng và các điều kiện join của chúng. Hình ... ...

SQL For Beginers (Part1): Select

Đây là bài viết đầu tiên trong sê ri SQL For Beginers. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn SELECT 1. Setup Các ví dụ trong bài sử dụng những bảng dư... ...

UTL_FILE IN ORACLE

I. Giới thiệu: - Là một package được Oracle tích hợp sẵn. - UTL_FILE là package dùng để đọc ghi file hệ thống. - Có thể truy cập file trong hệ thống được định nghĩa bằng phát biểu CREAT DIRECTORY. ... ...

Sử dụng gợi ý trong Oracle

Các khái niệm cơ bản - B-tree - Là một cấu trúc dữ liệu dạng cây cho phép tìm kiếm, truy vấn tuần tự, chèn, xóa trong thời gian logarit. - B-tree là tổng quát hóa của cây nhị phân tìm kiếm,... ...

DYNAMIC SQL

Khái niệm: - Khi bạn cần viết một thủ tục, trong đó tùy thuộc vào giá trị của các tham số đầu vào mà câu lệnh SQL cần thực hiện sẽ thay đổi, bạn cần tạo lập chuỗi lệnh SQL trong chương trình và thự... ...

Xử lí lỗi trong Oracle

1. Lỗi ngoại lệ trong Oracle (Exception) Giả sử ta có 1 table USERS(id, name, email). *Các lỗi ngoại lệ thường gặp: - NODATAFOUND: Kích hoạt khi một phát biếu SELECT INTO không thực hiện lời gọi h... ...