Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tạm biệt OOP

Tôi đã lập trình hướng đối tượng cả thập kỷ. Ngôn ngữ OOP đầu tiên tôi biết là C++, rồi Smalltalk và cuối cùng là .NET và Java. Tôi hào hứng tận dụng những lợi ích của kế thừa, đóng gói và đa hình... ...