Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Nodejs upload files to aws

Introdution - Bài này mình sẽ viết về cách upload files lên S3 của Amazon. - S3 là dịch vụ lưu trữ file của AWS. Trước khi sử dụng dịch vụ ta cần tạo Bucket( nơi sẽ chứa các file chúng ta upload l... ...
  • 1
  • 2