Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Express Basic: Hello World!

Chào các bạn! <br> Sau khi kết thúc loạt bài về làm quen với Node.js . Mình sẽ tiếp tục làm loạt bài về Express, một web framework, cho Node.js. <br> Và để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới, mình mời... ...

CORS là gì? CORS với Nodejs

CORS (hay Cross-origin resource sharing) là gì ? - Đúng như tên của nó thì cors nghĩa là chia sẻ tài nguyên chéo nhau, hơi khó hiểu 1 tí nhưng dễ hiểu hơn thì nó là việc bạn chia sẻ tài nguyên của ... ...

Nodejs upload files to aws

Introdution - Bài này mình sẽ viết về cách upload files lên S3 của Amazon. - S3 là dịch vụ lưu trữ file của AWS. Trước khi sử dụng dịch vụ ta cần tạo Bucket( nơi sẽ chứa các file chúng ta upload l... ...

Tìm hiểu Event và EventEmitter trong nodejs

Event và EventEmitter Node.js dựa trên kiến trúc hướng sự kiện không đồng bộ trong đó một số đối tượng nhất định được gọi là emitters định kỳ phát ra (emit) các sự kiện (Events) khiến các Listener ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 20