Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bài 2 - Modules trong NodeJS

Built-in Modules và External Modules Như ở bài trước mình có nói: mỗi file đều được coi như là một module tách biệt. Nhưng về cơ bản thì Modules trong NodeJS sẽ chia thành 2 loại: Build-in Modules:... ...

Node.Js vs PHP ?

![](https://images.viblo.asia/d96d3077-5605-47bf-863a-35b92b7a31f9.jpg) PHP và Node.js đều là hai công nghệ web phổ biến nhất hiện nay. Cả hai đều có thể xây dựng được các ứng dụng phức tạp và có quy mô lớn, tuy nhiên PHP và Node.js khác nhau hoàn toàn về tư tưởng và ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 21