Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Explain trong MySql

Explain trong MySql Explain là câu lệnh được sử dụng để thu được kế hoạch thực thi truy vấn, hay MySQL sẽ thực thi truy vấn của chúng ta như thế nào. Bạn có thể thấy thông tin về kế hoạch đó bằng ... ...

MySQL Performance Tuning: A Real World Example

Hi everyone :D Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi bài viết cuối cùng của mình được public, tuy nhiên tháng nào vào Viblo mình cũng nhận được đều đều các notification mới từ mọi người, kiểu như này C... ...

Optimizing Schema and Data Types

![](https://images.viblo.asia/9fa318d9-3f3e-4e3d-be3f-1846199e4955.jpg) Lời mở đầu Trong phần đầu của bài viết MySQL Architecture and History, mình đã giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất cũng như "nội thất" trong ngôi nhà MySQL của chúng ta. Sau khi nắm được những ... ...

MySQL Architecture and History

![](https://images.viblo.asia/9fa318d9-3f3e-4e3d-be3f-1846199e4955.jpg) MySQL có lẽ là cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới hiện tại và có lẽ trong nhiều năm tới. Rất nhiều người trong số chúng ta đã và đang làm việc với MySQL nhưng chưa thực sự tối đa hóa sức mạnh c... ...

Back Up và Restore MySQL Databases với Mysqldump

Bài viết này sẽ phân tích cho bạn làm thế nào để backup và restore cơ sở dữ liệu với Mysql hay MariaDB từ dòng lệnh mysqldump Tệp backup được tạo ra bởi mysqldump về cơ bản là 1 tập lệnh mysql có ... ...

MySQL Stored Procedures

1. Stored Procedure (SP) là gì? Stored Procedures - Thủ tục lưu trữ: là một tập các khai báo lệnh SQL nhằm thực hiện một hoặc một số các xử lý nào đó. Stored Procedure có thể nhận tham số đầu vào ... ...

How to fix mysql replication error

Khi vận hành một hệ thống MySQL replication, thì khi một server slave bị lỗi có nghĩa là dữ liệu giữa Slave và Master đã có sự sai lệch, và lúc đó Slave sẽ không còn tác dụng trong hệ thống nữa. Nh... ...

NULL trong Microsoft SQL Server

1. NULL là một giá trị đặc biệt có mặt trong tất cả các loại dữ liệu, từ kiểu số, ngày, chuỗi, đến bit… Nó đại diện cho giá trị “không biết”, hoặc “không tồn tại”. NULL không trùng với số 0 của kiể... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 12