Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Android - Vì sao MVP lỗi thời?

I. Mở đầu Thời gian trôi nhanh, đặc biệt là trong ngành phát triển phần mềm. MVP là một trong những kiến trúc nổi tiếng trong phát triển Android vài năm trước, nhưng ngày càng có nhiều người bắt đầ... ...

MVP Pattern trong Android

1. Mở đầu. Hello mọi người ^^. Hôm nay mình sẽ trình bày một chút hiểu biết của mình về kiến trúc MVP. Nó là một kiến trúc thường dùng trong lập trình, cũng không còn mới nữa nhưng hiện đang được c... ...
  • 1
  • 2