Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Model - View - Controller in IOS

MVC là viết tắt của 3 từ Model, View và Controller Models: Là dối tượng có vai trò định nghĩa, tổ chức lưu trữ và thao tác trực tiếp với dữ liệu Views: Là đối tượng chịu trách nhiệm về hiển thị gia... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4