Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Rails Mongoid associations

Mongodb là một trong những loại cơ sở dữ liệu Nosql phổ biến nhất hiện nay, thuộc kiểu document, mã nguồn mở, data được lưu dưới dạng binary json (BSON). Được viết bằng C++ nên mongodb có khả năng ... ...

Xây dựng Sharded Cluster MongoDB

![](https://images.viblo.asia/c639a790-89cb-41a5-969e-b4796a86e085.png) Khả năng mở rộng là một đặc điểm của một hệ thống thể hiện khả năng chịu tải dưới một khối lượng công việc đáng kể. Một hệ thống tốt là hệ thống có khả năng duy trì và tăng cường mức độ hoạt động... ...

Introduction to NodeJS

![](https://images.viblo.asia/b559d996-0c35-4172-bfb6-bcd6f93e89c0.png) Introduction Node.Js is quite interestig and easy to learn (As far a beginers go) and if you are already familiar with Html and javascript syntax then this tutorial will be a breeze. To keep thin... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7