Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Basic Authentication với Golang

![](https://images.viblo.asia/9bc55c5a-8f49-47d7-991a-b4f92fd80400.jpg) Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu một số kiến thức căn bản để lập trình web với Golang. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết chức năng đăng ký, đăng nhập, authentication với... ...

Bắt đầu với NoSQL và MongoDB

NoSQL 1. NoSQL là gì ? NoSQL viết tắt của Not Only SQL hay Not SQL, là một hệ thống quản lý phân phối (DMS) cho các mô hình dữ liệu phi quan hệ, có cấu trúc linh hoạt, API đơn giản và cũng dễ dàn... ...

Cursor not found trong MongoDB

Cursor là gì ? A pointer to the result set of a query. Clients can iterate through a cursor to retrieve results. Khi bạn truy vấn dữ liệu, thay vì phải load tất cả documents về client thì cursor s... ...

Mongo Replica Set on Docker

Mongo Replica Set - Một Replica Set (một bộ các bản sao) là một nhóm các thể hiện (instance) mongod, các thể hiện này lưu trữ bộ dữ liệu ( data set) giống nhau. - Trong môi trường product các tín... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7