Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bài 2 - Modules trong NodeJS

Built-in Modules và External Modules Như ở bài trước mình có nói: mỗi file đều được coi như là một module tách biệt. Nhưng về cơ bản thì Modules trong NodeJS sẽ chia thành 2 loại: Build-in Modules:... ...