Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Scrum

1. Tìm hiểu về Agile Khi nhắc đến Agile nhiều người cứ lầm tưởng đó là một mô hình phát triển phần mềm và gọi nó với cái tên "Mô hình Agile". Tuy nhiên Agile không phải là một mô hình mà Agile là m... ...