Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Data migration testing tutorial

1. Data Migration Testing là gì Chúng ta thường thấy một application được move sang server mới, chuyển đổi công nghệ mới, update version hay move sang database server mới...Vậy thực sự nó nghĩa là... ...

Migration trong Rails

Migration là gì? Migration là 1 tập hợp các cài đặt cho DataBase. Nó mô tả lại các thay đổi của DataBase. Trong 1 Migration chúng ta có thể tạo Table, thay đổi cấu trúc Table như thêm Column, xoá C... ...

Hiểu sâu hơn về Rails Migration

![](https://images.viblo.asia/098dddf3-3acd-44c0-a36a-d1e72fcc8005.jpg) Hi các bạn, là một Rails developer chắc hẳn bạn không còn xa lạ với khái niệm migration. Migration trong Rails cho phép chúng ta phát triển database (cơ sở dữ liệu) trong suốt vòng đời của một ứ... ...

Tìm hiểu về Laravel migrations

Giới thiệu * Trong quá trình phát triển 1 ứng dụng, việc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc hay thuộc tính của database rất dễ xảy ra. Khi làm việc nhóm, việc bạn thay đổi bất cứ gì trong database cũng đ... ...

Mẹo về migrations Laravel

Đôi khi, đặc biệt trong các dự án lớn. Có thể bạn sẽ gặp phải những trường hợp tạo migration cho bảng, hoặc cột đã tồn tại. Thật là tốt, khi Laravel đã có một cách nhanh chóng để kiểm tra nó. Một ... ...
  • 1
  • 2