Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Asynchronous microservices

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một vài hiểu biết về "asynchronous microservices" - "xử lý bất đồng bộ trong microservices". Như bài trước mình đã nói tới việc, mỗi service sẽ có một data riêng... ...
  • 1
  • 2
  • 3