Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Logout với JWT

I. Mở đầu - JWT hay còn gọi là JSON Web Token là một package hỗ trợ ta trong việc tạo các token trong nhiều trường hợp như authen, gửi data ẩn, ... - Hầu hết sẽ được dùng trong authentication, vì v... ...