Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Làm quen với Keras

Keras là gì Keras là một open source cho Neural Network được viết bởi ngôn ngữ Python. Nó là một library được phát triển vào năm 205 bởi Francois Chollet, là một kỹ sư nghiên cứu Deep Learning. Ker... ...
  • 1
  • 2