Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Xây dựng API sử dụng JWT

JWT Authentication là gì? JSON Web Token (JWT) Authentication là một cách thức nhỏ gọn và an toàn để thể hiện claims được chuyển giao giữa client và server. Các claims trong JWT được mã hóa dưới dạ... ...

Logout với JWT

I. Mở đầu - JWT hay còn gọi là JSON Web Token là một package hỗ trợ ta trong việc tạo các token trong nhiều trường hợp như authen, gửi data ẩn, ... - Hầu hết sẽ được dùng trong authentication, vì v... ...

Tìm hiểu về cơ chế xác thực OAuth2

1. Giới thiệu OAuth2 đã trở nên rất phổ biến, vậy OAuth2 là gì, cách áp dụng như thế nào và bạn liệu rằng đã áp dụng OAuth2 đúng chưa. Trong bài này, mình sẽ chia sẻ với mọi người về OAuth2, cách v... ...

JSON Web Token là gì?

Giới thiệu JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) nhằm xác minh thông tin an toàn giữa các bên Client-Server dưới dạng JSON object. Thông tin này có thể được xác minh và tin cậy vì nó... ...
  • 1
  • 2
  • 3