Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

JSON Web Token là gì?

Giới thiệu JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) nhằm xác minh thông tin an toàn giữa các bên Client-Server dưới dạng JSON object. Thông tin này có thể được xác minh và tin cậy vì nó... ...

JWT (JSON Web Tokens) trong laravel 5.7

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được cơ bản cách dùng JWT trong laravel version 5.7 Cài đặt project Trước hết sử dụng câu lệnh composer để cài đặt một project laravel composer create-project --pr... ...
  • 1
  • 2