Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Custom selectbox jquery

Giới thiệu Các bạn làm frontend chắc chắn đã gặp những design selectbox dạng dropdown khác với UI mặc định của trình duyệt. Để đáp ứng thì css là không đủ trong nhiều trường hợp, mình sẽ giới thiệu... ...

Video.js - HTML5 Video Player (Part 2)

Workflows Sử dụng Playback information functions play có thể được sử dụng để bắt đầu phát lại trên một trình phát có nguồn. pause() có thể được sử dụng để tạm dừng phát lại trên trình phát đang ph... ...

Tạo biểu đồ với Canvasjs

1. Giới thiệu về CanvasJs CanvasJS Charts là một thư viện biểu đồ HTML5 chạy trên các thiết bị và trình duyệt và có hiệu suất gấp 10 lần so với thư viện biểu đồ SVG truyền thống. Điều này cho phép... ...

Jquery tới Javascript

1. Giới thiệu Ngày xưa khi mình học 1 lớp html css, thầy có dạy qua 1 chút về js để làm hiệu ứng, tuy nhiên thầy chỉ giới thiệu qua và đến ngay jquery. Sau này dùng quen đến lúc phải dùng js thuần... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 13