Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Javascript: Error Handling

Xử lý lỗi là một phần quan trọng của chương trình. Có nhiều tình huống mà các chương trình của chúng ta gặp phải các giá trị bất ngờ và chúng ta phải xử lý chúng đúng cách. Trong bài viết này, chú... ...

Remove element from array in javascript

Trong javascript có nhiều cách javascript remove element from array. Có nhiều cách ta đã biết từ lâu, nhưng cũng nên học thêm những cách khác như, remove item in array javascript es6, hay remove ob... ...

Truyền HTML từ một chuỗi HTML

Giả sử bạn có một chuỗi HTML mà bạn lấy từ API hoặc bạn tự viết ra nó. Bạn có thể dùng innerHMTL để truyền nó vào một phần tử. Nếu bạn muốn kiểm soát chắc chắn vị trí mà bạn muốn truyền vào thì bạn... ...

Scope và closures trong Javascript

Scope và Closure là những khái niệm rất quan trọng trong Javascript và chúng cũng là hai khái niệm dễ khiến nhiều lập trình viên nhầm lẫn khi mới làm quen. Vì thế bài viết này với mục đích đưa ra c... ...

JavaScript Clean Code: Error Handling

Xử lý lỗi là một phần quan trọng của các chương trình phần mềm. Có rất nhiều các tình huống mà chương trình của bạn gặp phải các giá trị không mong muốn và chúng ta hiển nhiên phải xử lý chúng. Tro... ...

Many ways to use `console`

A wide range of methods are provided for the Console object ↓ Even we have these amount of methods, I still feel that something is lurking in the shadows besides the log(). So this time I will re... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 96