Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một vài tản mạn nhỏ về Javascript

Arrow function Khi sử dụng javascript trong các dự án, chúng ta thường sẽ tạo ra các function ẩn danh thay vì đặt tên cho chúng. Chúng ta thường làm như vậy đối với các hàm mà chúng ta chỉ định sử ... ...

JavaScript Array.of()

Tóm tắt: Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cải thiện việc xây dựng mảng bằng cách sử dụng phương thức JavaScript Array.of () trong ES6. Giới thiệu về phương thức JavaScript Array.of () Trong ES... ...

Callbacks vs. custom events trong vanilla JS

Bài viết gốc: https://gomakethings.com/callbacks-vs.-custom-events-in-vanilla-js/ Trong một số website hoặc ứng dụng, đôi khi bạn có thể muốn chạy một vài đoạn code để phản hồi khi có sự kiện nào ... ...

7 JavaScript Design Patterns.

Introduction Các Design Patterns JavaScript là các giải pháp có thể tái sử dụng được áp dụng cho các vấn đề thường xảy ra trong quá trình viết code. Việc sử dụng các Design Patterns JavaScript để c... ...

Playing with Javascript objects

1. Xóa 1 thuộc tính của 1 Object Có nhiều cách để xóa một thuộc tính của object như trên 2. Kiểm tra xem Object có key đó hay không? Kiểm tra tính không xác định không phải là cách chính xác để ... ...

AngularJS - Cũ mà khoẻ

JavaScript là một trong những ngôn ngữ quan trọng và thông dụng nhất đang sử dụng trên thế giới. Xuất hiện hơn 20 năm trước, JavaScript đã không ngừng phát triển. Từ một ngôn ngữ với rất nhiều lỗi,... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 111