Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

NativeScript 7.0 có gì mới!

NativeScript 7.0 đánh dấu một bước tiến quan trọng cho khung công tác bằng cách phù hợp với các tiêu chuẩn JS hiện đại và mang lại tính nhất quán rộng rãi trên toàn bộ ngăn xếp. Nó cũng thống trị t... ...

Khám phá hết Date Object trong JavaScript

Thật ra để xử lý Date trong JavaScript thì có vô vàn thư viện tuyệt vời hỗ trợ ta xử lý từ A-Z như 2 thư viện phổ biến nhất mình hay dùng đó là Moment.js and date-fns. Tuy nhiên là nó rất phổ biến ... ...
  • 1
  • 2