Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

3 tips với javascript type system

JavaScript là ngôn ngữ được gõ lỏng lẻo , có nghĩa là bạn không phải chỉ định loại thông tin nào sẽ được lưu trữ trước một biến. JavaScript tự động nhập một biến dựa trên loại thông tin bạn gán cho... ...