Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bản tin Swift Việt Nam #6 - WWDC Special

![6](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/6/swiftvietnam_6.png) Bản tin Swift Việt Nam #6 - WWDC Special Vậy là WWDC20 đã kết thúc. Anh em lập trình viên chúng ta lại có thêm nhiều APIs để nghịch. Apple không giới thiệu phần cứng mới nào trong WWDC lần này nh... ...

History of changing Swift

![](https://images.viblo.asia/a725cc2d-ad75-4d81-9157-861109e4c811.png) Có thể nói với mỗi lập trình viên iOS thì ngôn ngữ Swift ra đời đánh dấu bước cách mạng khi thay thế ngôn ngữ Objective C đã quá lâu rồi. Trải qua những thay đổi từ 1.2 lên 2.0 đã “dễ sợ” lắm rồi... ...

Access Control in Swift

Tổng quát: * Theo như tài liệu chính thức về swift: “Access control restricts access to parts of your code from code in other source files and modules. This feature enables you to hide the impleme... ...

Avoiding deeply nested Swift code

Code style và structure được cho là hai trong số những chủ đề khó nhất trong lập trình nói chung. Không phải vì chúng yêu cầu bất kỳ kỹ năng cụ thể hoặc kinh nghiệm trong xây dựng phần mềm nào, mà ... ...

Bản tin Swift Việt Nam #5

![5](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/5/swiftvietnam_5.png) Bản tin Swift Việt Nam #5 Apple tuần vừa rồi đã đăng lịch cụ thể cho WWDC. Ngoài ra app WWDC cho Mac cũng được phát hành để phục vụ cho việc live stream. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu chia sẻ... ...

Advanced Enum in Swift

1. Properties Trong enum không thể tạo các stored properties, nhưng có thể chứa các computed property. Giờ tạo một enum tên là Device, nó chứa một computed property mang tên year, trả về năm ra đ... ...

Deep Links, Universal links trong iOS

Bắt người dùng tải xuống và quay lại ứng dụng của bạn là một thách thức: ngay cả khi một người bị lôi kéo với dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn tại cửa hàng của bạn, nếu họ được đưa đến một trang chủ k... ...

Enumeration in Swift

Enumerations Enum định nghĩa kiểu chung cho 1 nhóm các giá trị liên quan và cho phép bạn làm việc với những giá trị này một cách an toàn trong code. Cú pháp Khai báo tương tự như khái báo class hay... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 74