Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Các kiểu dữ liệu trong Java

Biến trên thực tế là bộ nhớ để lưu một giá trị nào đó. Khi khai báo biến tức là ta đang khai báo với hệ thống dành riêng không gian trong bộ nhớ. Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ điều hành cấ... ...

Công nghệ chữ ký điện tử

Dạo gần đây có động đến một dự án mới tình cờ biết đến khái niệm chữ ký điện tử. Cũng hơi tò mò nên quyết định tìm hiểu thử mới thấy các thông tin về công nghệ này cũng còn khá ít. Viết lên đây để ... ...