Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

HTTP request trong Ruby

Khi làm việc chắc hẳn bạn rất nhiều lần làm các công việc như: get thông tin từ một trang web nào đó, hay đơn giản như submit một form, upload một file...thì bạn cần gửi một HTTP request đến websit... ...

4xx Client Error (Part 2)

Khi lướt các website rất có thể các bạn sẽ gặp những lỗi không vào được website thay vào đó là những thông báo lỗi 400, 401, 404, 405... và không hiểu lỗi đó là gì. Ở Part 1, bài viết đã giới thiệu... ...