Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Black Hat SEO

![](https://images.viblo.asia/cbc4853b-eb61-4188-990c-dfb634880e64.jpg) Biết được sự khác biệt giữa Black Hat SEO, White Hat SEO có thể giúp bạn trong mục tiêu SEO dài hạn của mình. Vì vậy, hãy tìm hiểu chúng là gì và bạn có thể tự lựa chọn cách bạn muốn xếp hạng. N... ...