Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Run Rubocop with GitHub Actions

![](https://images.viblo.asia/e9d7085a-b571-4b88-ab9a-d1bb65f8a3d2.png) Introduction GitHub Action là một tool khá hữu ích của GitHub, nó cho phép chúng ta viết các tác vụ (actions) và kết hợp các tác vụ đó lại với nhau để tạo ra một workflow theo ý muốn. Workflow là ... ...