Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

Phân biệt các khái niệm đó để làm gì? Nếu có lúc bạn đọc được quyển 「予定通り進まないプロジェクトの進め方/Cách để tiến hành một dự án không tiến triển theo kế hoạch」thì bạn sẽ thấy rằng thật dễ hiểu khi giải thích ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 15