Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần X

Codelab này dạy cho bạn cách viết mã bất đồng bộ bằng cách sử dụng Future, từ khóa async và await. Sử dụng các trình soạn thảo DartPad, bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình bằng cách chạy mã ví d... ...

Hướng dẫn tạo UI Profile với Flutter

![](https://user-images.githubusercontent.com/22972057/70401088-bf7c5300-1a60-11ea-99f9-78160a6cc4f3.gif) Hi all, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 UI đẹp + đơn giản như hình trên với Flutter (design được lấy tại đây), các kiến thức cơ bản sử dụng bao gồm: 1. FloatingActionButton 2. AnimatedLis... ...

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần IX

Hỗ trợ bất đồng bộ Một trong những công việc thường gặp nhất trong phát triển phần mềm đó là xử lý bất đồng bộ. Dart có đầy đủ các hàm trả về các đối tượng Future hoặc Stream . Các chức năng này đề... ...

#1 SafeArea (Flutter Widget of the Week)

![](https://images.viblo.asia/0a128f26-66d5-410d-bfa4-38dc9696ca1c.png) Thiết kế trên các thiết bị điện thoại (cả Android và Ios) để có những đường viền thừa (phần này có thể được hiểu là thanh status bar) - còn gọi là system intrusions. Lý do chính cho thiết kế này ... ...

BLoC Pattern in Flutter - Phần 2

Giới thiệu Trong phần trước mình đã giới thiệu về BLoC patten trong lập trình Flutter. Chúng ta đã hiểu rõ về nguyên lý hoạt động cũng như ưu nhược điểm của nó so với các mô hình khác. Ở phần này m... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5