Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Flutter: Stateful và Stateless Widget

Mọi người đều đã quen thuộc với định nghĩa, trong Flutter thì tất cả đều là Widget và có 2 Widget quan trọng nhất là StatefulWidget và StatelessWidget. Vậy sự khác biệt lớn nhất giữa 2 Widget này l... ...

Hiển thị ảnh trong Flutter

Flutter được biết đến là một bộ toolkit UI của Google, nó giúp tạo ra những ứng dụng đẹp mắt, được biên dịch như các ứng dụng native cho cả mobile, web và destop từ duy nhất một nguồn souce code. F... ...

Thêm icon vào dự án Flutter

![](https://images.viblo.asia/a5d7e010-597d-454d-b9d6-855169ae1e96.png) Flutter hỗ trợ sẵn một kho icon vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên đôi khi chúng ta lại muốn sử dụng những icon của riêng mình. Vậy làm sao để thêm một icon vào dự án Flutter và cách để sử d... ...

Cải thiện Performance trong app Flutter

Flutter đã có cơ chế tối ưu cho Performance vẽ giao diện cho app , nhưng nếu chúng ta để ý thêm thì có thể tránh những việc rebuild không cần thiết. Bài viết dựa trên kinh nghiệm thực tế và tìm hi... ...

Introduction to Flutter

![](https://images.viblo.asia/df48ce5d-70af-4f96-8eca-b04b0ba1168a.png) Introduction Flutter is developed by Google and it uses Google’s UI toolkit for building natively compiled applications for mobile platforms, web, and desktop all from a single codebase. It aims a... ...

Why Use Flutter for Cross-Platform Apps

![](https://images.viblo.asia/21058739-a8b0-4024-a6df-0ade22efce07.png) Hình trên là biểu đồ thể hiện số lượng câu hỏi trên Stackoverflow của các cross-platform frameworks mobile phổ biến hiện nay (tính đến cuối 2019). Không khó để nhận ra sự nổi bật của React Native... ...

Futures: Asynchronous Programming with Dart

Futures "Futures" là Future object đại diện cho hoạt động bất đồng bộ. Hoạt động bất đồng bộ không block thread và quá trình của chúng sẽ kết thúc sau đố. Các chức năng thực hiện các công việc nặn... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8